Wszystkie dane osobowe w WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. są przetwarzane, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z poszanowaniem zasad przewidzianych przez przepisy prawa:

 1. w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;
 2. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 3. dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych;
 5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 6. czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one (o ile jest to możliwe) archiwizowane bądź usuwane;
 7. wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny;
 8. dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności na podstawie przepisów RODO Artykuł 6. ust. 1. punkty:

 1. przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (w tym, poprzez jednoznaczną, potwierdzającą czynność, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie tej osoby np. zaznaczenie pola wyboru);
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. składanie ofert, zawieranie umów);
 3. gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. (np. jako pracodawca);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. (np. marketing bezpośredni, lub kontakt z osobą będącą Klientem WEKTOR-P Kowalscy Sp.j., lub działającą na rzecz Klienta).

We wszystkich sprawach związanych o przetwarzaniem danych osobowych prosimy zwracać się do powołanego przez WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
email: j.kowalska@wektor-p.pl

Linki do dokumentów zawierających informację dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych: